V sociálních službách se můžete setkat s termínem terénní služba. Nejčastěji si pod tím lidé představí pečovatelské služby. To je samozřejmě pravda, ale je to jen jedna (a pravděpodobně nejvyužívanější vzhledem k vysoce zastoupené cílové skupině seniorů) služba z mnoha.
 

Představme si je

1.       Pečovatelská služba– pomoc s hygienou, sebeobsluhou, dovoz obědů, nákupy, úklid v domácnosti, praní prádla, doprovod k lékařům, na úřady, vodicí služba pro nevidomé.

2.       Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi– jsou rodiny, které neplní úplně svou funkci. Například rodiny s velmi nízkými příjmy, rodiny, kde děti vychovává samotná matka, která si navíc prošla například zkušeností s agresorem a po rodičovské stránce selhává. Není zatím důvod umístit děti do pěstounské péče nebo dětského domova, ale je zapotřebí posílit rodičovské kompetence v daných rodinách. Proto dochází do rodin sociální pracovnice.

3.       Práce s bezdomovci– je v zájmu každé obce, aby v ní nežili lidé bez domova. Máme poměrně kvalitní síť zařízení, které pomáhají lidem bez domova začít znovu, ale tito lidé o ně buď nestojí (podmínka je abstinence, což je pro mnohé obtížné), nebo o nich ani neví, ale třeba by je rádi využívali. Terénní pracovník tyto lidi se službami seznamuje, radí jim, jak si vyřídit novou občanku, kde požádat o sociální dávky, ve kterém zařízení je možné se vykoupat a získat zdarma oblečení či jídlo.

4.       Práce s narkomany– pod touto prací si obvykle představíme mladou sociální pracovnici s dredy, která rozdává narkomanům čisté injekční stříkačky. To je pravda, ale poskytuje toho mnohem více. Radí, kde je možné obrátit se o pomoc, snaží se je motivovat (nikoli moralizovat) k osobní zodpovědnosti za své problémy, jsou v kontaktu s rodinami narkomanů atd.

5.      Depistáž– jedná se o cílené, včasné vyhledávání potřebných v určené lokalitě za účelem poskytnutí pomoci. Tuto činnost vykonávají nejen terénní sociální pracovníci. Například sociální pracovnice z odboru sociálně právní ochrany dětí vyhledává problémové, nebo pracovník speciálně-pedagogického centra osloví rodinu s postiženým dítětem, která neprojevila zájem o práci s odborníky. Jsou lidé, kteří o službách nevědí, jsou lidé, kteří o ně nemají zájem, a je vhodné vysvětlit jim, že je to pro jejich dobro.